home | informatie | vacatures
Privacy Beleid
Laatste wijziging: 28-11-2019

Privacy Beleid Strandwerkgemeenschap (SWG)

De Strandwerkgemeenschap (SWG) respecteert de privacy van haar leden en de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Lidmaatschap

Als u lid wordt van de Strandwerkgemeenschap (SWG) dan verwerken wij de volgende gegevens, mits door u verstrekt:

Mochten er tijdens uw lidmaatschap gegevens wijzigen, kunnen wij de door ons bekende informatie aanvullen met nieuwe of vollediger gegevens.

Financiële administratie

De Strandwerkgemeenschap is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Datzelfde geldt voor de orderbevestiging. Ten behoeve van het opstellen van de orderbevestiging en de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

CS meldingen

Het Centraal Systeem registreert door leden aangeleverde waarnemingen. Bij deze waarnemingen wordt de naam van de waarnemer opgeslagen.

Rechtsgronden voor verwerking

De Strandwerkgemeenschap verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Doeleinde Rechtsgrond
Lidmaatschap Toestemming
Financiële administratie Wettelijke plicht
Contactformulier Toestemming
CS-meldingen Toestemming

Bewaartermijnen

De Strandwerkgemeenschap hanteert de volgende bewaartermijnen:

Lidmaatschap tot afmelding
Financiële administratie 7 jaar
Contactformulier 30 dagen, danwel na afhandeling
CS-meldingen eeuwig

Persoonsgegevens delen met derden

De penningmeester en secretaris verwerken persoonsgegevens van leden van de Strandwerkgemeenschap t.b.v. het verwerken en versturen van Het Zeepaard. Zij delen deze gegevens met de drukker en de posterijen.

De CS-beheerder deelt de vondsten met Stichting Anemoon en kan deze delen met een ieder die om die gegevens uit het CS vraagt.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als uw gegevens bij de Strandwerkgemeenschap bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door de Strandwerkgemeenschap verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie over de Strandwerkgemeenschap kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.

Strandwerkgemeenschap
T.a.v. de penningmeester
Narcissenlaan 35
2172 TA  SASSENHEIM

Of mailen naar: info@strandwerkgemeenschap.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement

Aangezien uw privacy bij de Strandwerkgemeenschap van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Mei 2018

Cookies 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Strandwerkgemeenschap gebruikt geen cookies.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van de Strandwerkgemeenschap, dan kunt u een e-mail sturen naar info@strandwerkgemeenschap.nl. We helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl